Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Новини от агенциите

Пресконференция на тема „Състояние на образованието по предприемачество и иновативни предприемачески стратегии“


PRoWay Communications Agency


Пресконференция на тема „Състояние на образованието по предприемачество и иновативни предприемачески стратегии“
Има ли добри програми за образование по предприемачество в България? Какви добри практики от Гърция в сферата на образованието и обучението по предприемачество могат да се приложат в България? Какви иновативни модели могат да се приложат при обучението по предприемачество? Какви мерки за насърчаване и подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес могат да бъдат успешни у нас? Отговорите на тези въпроси ще бъдат дискутирани по време на пресконференция на тема „Състояние на образованието по предприемачество и иновативни предприемачески стратегии“, която ще се проведе на 20 септември (петък) от 13:00 часа в Национален пресклуб БТА, бул. "Цариградско шосе" 49, гр. София. Събитието се организира по проект „Иновативни предприемачески инициативи чрез транснационално партньорство България - Гърция”, осъществяван от Център за предприемачество и управленско развитие – България (CEED България). На пресконференцията ще присъстват: Надежда Ташева – ръководител на проекта; Екатерина Чернова – експерт по проекта - анализ на висшата образователна система и следдипломна квалификация по предприемачество и лектор/ментор в академията по предприемачество – България; Станислав Червенков – експерт по проекта - разработване на обща учебна програма по предприемачество и лектор/ментор в академията по предприемачество; Eксперти – методици, обучители от партньорската организация от Гърция. За проекта: Проект „Иновативни предприемачески инициативи чрез транснационално партньорство България- Гърция” се осъществява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.07-0042-C0001 „Без граници – компонент 1 – фаза 2”. Основната цел на проекта е изграждане и функциониране на транснационално партньорство и сътрудничество между България и Гърция за анализиране и изготвяне на обща учебна програма и разпространение на възможностите за стартиране и развитие на иновативни предприемачески инициативи. „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.” За допълнителна информация: Диана Чобановa PR Expert PRoWay Communications Agency Mob: 0879 931 336 E-mail: d.chobanova@proway.bg
Обратно към всички новини от агенциите