Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Новини от агенциите

Два проекта на обща стойност над 2 милиона и 20 хиляди лева ще развиват практическите умения на студентите и кариерното израстване на преподавателите на Варненския свободен университет


Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"


Два проекта на обща стойност над 2 милиона и 20 хиляди лева ще развиват практическите умения на студентите и кариерното израстване на преподавателите на Варненския свободен университет
Двата от проектите, финансирани от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", по които работи Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" са насочени към успешното кариерно развитие на студенти и преподаватели. В проекта "Студентски практики" (BG051PO001-3.3.07-0002) ВСУ си партнира с Министерството на образование и науката, а в проекта "Създаване и апробиране на система за кариерно израстване на преподавателите във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" (BG051PO001-3.1.09-0002), университетът е водеща организация. Стартиралите дейности по проекта "Студентски практики" имат за цел повишаване качеството на образованието чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда. Проектът цели да улесни прехода на младите хора от образователните институции към работното място и да повиши успешната им реализация на трудовия пазар. Участието в този проект е в логиката на мисията на Варненския свободен университет да изгражда стабилни партньорства с бизнеса и да стимулира студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална среда. Проектът осигурява възможност за осъвременяване, както на учебните планове, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда. За работодателите ще бъдат създадени устойчиви механизми и възможности за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда. В рамките на проекта на стойност 1 904 643,12 лева 2 463-ма студенти на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" ще преминат 240 часа практическо обучение. Всеки от тях ще получи стипендия в размер на 480 лева. Освен с грижата за кариерното развитие на студентите Варненският свободен университет работи и по проект, свързан с кариерното израстване и на преподавателите. Проектът цели подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието. Петнадесет месечният проект "Създаване и апробиране на система за кариерно израстване на преподавателите във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", е съфинансиран по програма "Развитие на човешките ресурси". Полученото финансиране възлиза на 122 227,70 лв. 253-ма преподаватели на ВСУ ще участват в поредица от курсове за усъвършенстване на техните знания и умения. В програмата от обучения са предвидени такива по информационни и комуникационни технологии, специализиран английски език в съответната научна област, както и курсове, свързани с прилагане на съвременните образователни стратегии и технологии и методика на академичното преподаване и научноизследователската дейност.
Обратно към всички новини от агенциите