Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Новини от агенциите

Екологично устойчива напитка днес за по-добро утре


Chapter 4


Екологично устойчива напитка днес за по-добро утре

В стремежа си към устойчиво и екосъобразно бъдеще хората, бизнесите и общностите трябва да преразгледат своя избор и да се обединят, за да проправят по-зелен път напред. 

Кои са най-практичните стратегии и иновативни решения за по-устойчиво бъдеще и как всеобхватният план за устойчивост на HELL ENERGY е вдъхновение за промяна?

→Избор на устойчиви опаковки

Изберете алуминиеви кенове, за намаляване на негативното въздействие върху околната среда и подкрепа на кръговата икономика. Те имат висока степен на рециклируемост, което намалява потреблението на енергия и емисиите на парникови газове. Затворената система за рециклиране на алуминия допълнително насърчава устойчивостта чрез запазване на ресурсите и свеждане до минимум на отпадъците от депата.

HELL ENERGY например, установява стандарт, като дава приоритет на устойчивите опаковки. Техните кенове са изработени от материали, които могат да се рециклират безкрайно. Алуминият, който използват, е с високо съдържание на рециклирани материали, което гарантира, че материалите, използвани за кеновете им, вече са били част от потребителски продукт поне веднъж. 

По-високото съдържание на рециклирани материали допринася за по-нисък общ въглероден отпечатък, като поставя стандарт за индустрията.

→Намаляване на употребата на PET бутилки

Участвайте в инициативи на общността за насърчаване на устойчиви алтернативи и намаляване на използването на PET бутилки от бизнеса. 

HELL ENERGY активно намалява зависимостта си от опаковките от РЕТ бутилки, като се ангажира да ги намали до по-малко от 1% от общите опаковки до 2025 г. Това редуциране е осезаема стъпка към минимизиране на екологичния отпечатък, свързан с производството и изхвърлянето на пластмаса.

→Кампании за събиране и инициативи за рециклиране

Участвайте в местни инициативи за рециклиране. Подкрепяйте и допринасяйте за кампаниите за събиране на отпадъци във Вашата общност. Всеки рециклиран кен е стъпка към по-устойчиво бъдеще.

HELL ENERGY не само говори за устойчивост; компанията активно участва в мащабни дейности за събиране на отпадъци, като събира празни алуминиеви кутии от различни места. След това тези кенове се изпращат за рециклиране, съчетавайки ползите за околната среда със социалната отговорност.

→Информираност

Българската публика се нуждае от местни платформи за обмен на информация за устойчиви практики. Трябва да бъдем по-информирани относно значението на рециклирането и устойчивия избор.

HELL ENERGY комуникира своите усилия за устойчивост чрез програмата "HELLo ALU" и блога U Can Think Green в Унгария. Тези платформи предоставят информация за зелените инициативи на компанията, като насърчават информираността и насърчават хората да правят информиран и устойчив избор. Вижте повече информация тук: https://www.hellenergy.com/sustainability/bg/

 

Пътуването на HELL ENERGY по пътя на устойчивото развитие предоставя план за бъдещето, в което фирмите и отделните хора дават приоритет на екологосъобразните практики. Като обединяваме личните и колективните си действия с принципите на устойчивото бъдеще, можем заедно да създадем един по-зелен свят за идните поколения. Нека ангажиментът на HELL ENERGY към устойчивостта служи като пример по пътя към едно по-екологично съзнателно утре.

Обратно към всички новини от агенциите