Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Новини от агенциите

Фондация "Сийдър" участва в доклад за живота на децата в Европа по време на пандемия


Фондация Сийдър


Фондация "Сийдър" участва в доклад за живота на децата в Европа по време на пандемия
Като член на международната мрежа от организации в областта на грижата и правата на децата Юрочайлд, фондация „Сийдър“ участва в изготвянето на доклад, относно ефектите от пандемията върху живота на децата в Европа, включително България. Докладът „Да растеш по време на пандемия: децата на Европа в епохата на COVID-19“ обобщава информация, събрана през август - септември 2020 г., от 25 държави на континента. Целта му е да анализира как пандемията повлиява върху всички сфери от живота на децата и да отправи препоръки към държавите за подобряване на политиките за справяне с проблемите, които имат директен ефект върху децата и семействата им. Документът се основава на оценки, предоставени от 42 членове на организацията в 25 държави, сред които и фондация „Сийдър“. Приносът на фондация „Сийдър“ към обобщенията в доклада се отнасят до функционирането и управлението на центровете за настаняване от семеен тип и политиките в областта на деинституционализацията. В доклада се подчертава, че повечето деца в центровете от семеен тип в България са с увреждания и те са много уязвими и крехки в здравно отношение. Социалната дистанция е невъзможна в такива центрове , защото много от децата се нуждаят от интензивни грижи, които не могат да бъдат осигурени без близък контакт с персонала. Персоналът трябва да се справи с допълнително натоварване, за да се съобразят с всички мерки и разпоредби (дезинфекция, проследяване, докладване и др.). Липсата на достъп до съпътстващи социални услуги и образователни институции по време на изолацията е допринесло също за допълнителното натоварване на екипите в центровете, които е трябвало да извършват нови дейности и терапии, за да отговорят на нуждите на децата и да се погрижат за психическото и физическото им здраве. Осигуряването на лични предпазни средства за персонала, дезинфектанти и др., направено от доставчиците на услуги, включително неправителствените организации, е изисквало допълнителен ресурс. Дълго време не е имало и яснота какви стъпки да се предприемат, в случай че дете или член на персонала се заразят, тъй като изолацията в домашна обстановка в малка група не е възможна. По отношение на политиките за грижа за децата и техните права се наблюдава забавяне на планираните действия в процеса на деинституционализация. Липсва ефективност при работата на Постоянната експертна работна група по деинституционализация, която е създадена през 2010 г. за наблюдение на изпълнението на плана за действие за деинституционализацията в България, както и за обсъждане и даване на препоръки на правителството за различни аспекти на процеса. Препоръките в доклада, отнасящи се за България, са свързани още с необходимостта от подобряване на капацитета на социалната система за реагиране в случай на криза в семейството и предотвратяване на нуждата от алтернативна грижа, подкрепа за уязвимите деца, липса на държавна политика за напускащите домовете, децата-мигранти. Повече за направените изводи и препоръки можете да прочетете в доклада тук: https://bit.ly/3l0jtye