Безплатни ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ОТ АГЕНЦИИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Новини от агенциите

В КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ - ПЪРВА КРЪГЛА МАСА, ЧАСТ ОТ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-2.009-0072 „ДЕМОНСТРАЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПFАДЪЦИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ“


DMI DEVELOPMENT


В КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ - ПЪРВА КРЪГЛА МАСА, ЧАСТ ОТ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-2.009-0072 „ДЕМОНСТРАЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПFАДЪЦИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ“

 На 25.01.2022 г. (вторник), от 11:00 ч., в конферентната зала на Община Белослав, се проведе информационно събитие „Кръгла маса“, което е част от информационната кампания по проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“, финансиран по АДБФП № Д-34-102/05.08.2020 г., по процедура № BG16M1OP002-2.009 «Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците», по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма «Околна среда» 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз (ЕФРР на ЕС).

Събитието бе водено от г-жа Деница Тодорова – заместник-кмет на Община Белослав и Ръководител на проекта, и от г-жа Йоанна Йовева – гл. експерт „Еколог“ и координатор на проекта. На него бяха представени ползите и резултатите от изпълнения проект, финансиран с Европейски средства чрез Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. 

В рамките на проекта са изградени 11 бетонни бункера, в които са поставени 11 сета с по 3 броя контейнери във всеки. Доставена е и специална надстройка, чрез която ще бъде изземвано съдържанието от съдовете за разделно събиране на отпадъци. 

Във връзка с популяризирането на резултатите от демонстрационния проект и с оглед насърчаване на местното население да използват въведената система за разделно събиране на битови отпадъци, се провежда информационна кампания, чиято цел е повишаване нивото на обществена осведоменост относно експлоатацията на подземните контейнери и насърчаване на населението към разделно събиране на битови отпадъчни материали, като хартия, картон, пластмаса, стъкло и метал. 

За повече информация относно проекта може да посетите създадената Facebook страница с наименование „Демонстрационен модел за рециклиране на битови отпадъци в гр. Белослав“ и обособеният подраздел на официалния сайт на Община Белослав в раздел „Проекти и програми 2014 – 2020“. 

 

www.eufunds.bg

Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“, по АДБФП № Д-34-102 от 05.08.2020 г. (ИСУН № BG16M1OP002-2.009-0072-C01) по процедура № BG16M1OP002-2.009 «Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците» по Оперативна програма «Околна среда» 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.