Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

Семинар

ТА Нерея


27 януари 2009 г.

Агенция „Нерея” има удоволствието да Ви покани да участвате в семинар на тема:

„Практически насоки за разработване, кандидатстване и управление на проекти”
Или
Как да разработваме успешни проекти?
Семинарът е полезен и задължителен за всички, които се стремят към смислени и трайни резултати. Това са:
- лидери;
- мениджъри от организации, които кандидатстват за международни проекти към ЕС;
- сегашни и бъдещи участници в екипи на европейски проекти;
- хора с интерес към международна проектна дейност изобщо;

Лектори:
Златина Михайлова – Карова: юрист и експерт по местно самоуправление, регионална политика, публично–частни партньорства и проектно финансиране. Работила е като консултант по международни и европейски проекти. Лектор е на Института по публична администрация и европейска интеграция, Софийски Университет, Американски Университет в България, Бургаски Свободен Университет, Института за управление на програми и проекти и др. Оценител по Програма ФАР-ИСС и Оперативна програма „Регионално развитие”.

Камен Василев Мутафов – експерт по банково дело, оперативни програми на Европейския съюз, други програмни механизми за европейско сътрудничество, юридически и методологически аспекти на сътрудничеството на България с Европейския съюз, неправителствени организации, околна среда, публично-частно партньорство.

Красимира Горанова Генева – експерт по финансови и стопански анализи, разработка и управление на инвестиционни проекти, финансирани от Европейските фондове.
Дати на провеждане: 19, 20, 21 февруари 2009 г.
Място на провеждане: Хотел Плиска, София 1113,
Бул. "Цариградско шосе" N: 87

Цената за един участник е 370 лв. Тя включва такса участие, два работни обяда, пет кафе паузи, комплект учебни материали, презентация на хартиен носител и CD, документ за участие в семинара.

При участие на повече от един представител от фирма, предлагаме преференции!

Срок за заявяване: до два работни дни преди началото на семинара чрез попълнена регистрационна форма, изпратена на e-mail: nereya@cablebg.net или на факс 02/ 9819974.
В приложение Ви изпращаме заявка за участие и програма на семинара.

Броят на участниците е ограничен!

С уважение:
Наталия Кирова
Мениджър Обучения

ТА „Нерея”
ул. Позитано 46, София, България
Телефон: (+359) 2 870 19 24; (+359) 2 9819974
Факс: (+359) 2 9819974
GSM: 0899086126
E-mail: nereya@cablebg.net

Програма на семинара:

ЧЕТВЪРТЪК , 19 ФЕВРУАРИ 2009 Г.

МОДУЛ 1 „ПОДГОТОВКА НА БЪЛГАРИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ”

13.00-13.30 ч. Регистрация на участниците

13.30-14.30 ч.

Кохезионната политика на ЕС и Структурните фондове на Европейския съюз 2007 - 2013 г. Стратегически програмни документи на Р. България за участие в усвояването на структурните фондове на ЕС.

- Национална референтна рамка
- Оперативни програми
- Институционална рамка и механизми в България за управление и изпълнение на оперативните програми

14.30-14.45 ч. Кафе-пауза

14.45-17.30 ч.

Цикъл на управление на проекти

- Защо разработваме проекти?
- Що е проект?
- Същност и цикъл на управление на проекта

Проектите в контекста на Оперативните програми

- Речник на термините
-„Четене” на оперативните програми
- Разработване на проектното предложение по изискванията на съответния Управляващ орган

ПЕТЪК, 20 ФЕВРУАРИ 2009 Г.

МОДУЛ 2 ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ „КАК СЕ РАЗРАБОТВА ПРОЕКТ”

9.00-12.30 ч.

Етапи на подготовката на проектно предложение

- Идеята за проект
- Връзката проблем - проект. Целеполагане. Работа по групи. Упражнение.
- Целеви групи. Бенефициенти по проекта. Заинтересовани страни. Изграждане на партньорства. Работа по групи. Упражнение.
- Основни дейности на проекта. Работа по групи. Упражнение.

12.30-12.45 ч. Обща дискусия

12.45-13.45 ч. Обяд

13.45-16.30 ч.

Етапи на подготовката на проектно предложение

- Методология. Основни изисквания и елементи. Работа по групи. Упражнение.
- Логическа матрица на проекта. Работа по групи. Упражнение.
- Бюджет
- Очаквани резултати и устойчивост
- Оценяване на проектните предложения

16.30-17.30 ч.

Обща дискусия, относно методологията и нужните умения за разработване на проектно предложение – анализ на резултатите от проведените практически упражнения.

СЪБОТА, 21 ФЕВРУАРИ 2009 Г.

МОДУЛ 3 „ДОБРИ ПРАКТИКИ”

9.00-12.00 ч.

Основни източници за информация за програми и проекти.
Анализ на конкретни оперативни програми и отворените схеми за кандидатстване с проекти *- цели, приоритети, бенефициенти, бюджет, продължителност, срок, допустимост на кандидатите, дейности (проекти), които могат да бъдат финансирани.

* Разглеждането на конкретни Оперативни програми е в зависимост от интереса на участниците.

12.00-12.45 ч.

Организация на работата по подготовка и разработване на проектни предложения – практически указания

12.45-13.45 ч. Обяд

13.45-17.00 ч.
Добри Европейски практики по Оперативните програми. Примери от осъществени проекти от Германия, Испания, Холандия и България

» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ