Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

Община Дупница открива нов Център за настаняване от семеен тип за деца

DMI DEVELOPMENT


20 август 2019 г.

Община Дупница организира официална церемония откриване на обект по проект № BG16RFOP001-5.001-0038 “Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница” по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.001-0038-СО1 между Общината и Министерство на регионалното развитие, в качеството му на Управляващ орган на ОП “Региони в растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”.

Събитието ще се проведе на 22 август (четвъртък) от 16:30 часа на ул. ”Бузлуджа”, в новоизградения Център за настаняване от семеен тип (входа на бившите казарми). На събитието ще присъстват представители на общинската администрация, на фирмите изпълнители по проекта, ръководители на социални центрове в общината, граждани, медии.

Новоизграденият Център представлява една голяма къща, осигуряваща уютна атмосфера и среда за живеене близка до семейната. Функционирането му дава възможност да се осигури социално включване и равен достъп до услуги на децата, настанени към момента в домове, включително и за децата с увреждания.

Проект № BG16RFOP001-5.001-0038 “Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница” е със срок за изпълнение 20 месеца (29.12.2017г. - 29.08.2019г.), а общата стойност е 400 046,54 лв., от които европейското финансиране е в размер на 340 039,56 лв., а националното финансиране е 60 006,98 лв.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0038“Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница”, финансиран по ОП“Региони в растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ