Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

Успешно приключи проект „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

DMI DEVELOPMENT


9 май 2019 г.

На 07 май 2019 г., от 13.00 часа, в зала 28 на общинска администрация – гр. Търговище, ще се проведе заключителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. В рамките на проекта се реализираха строително-монтажни дейности на 4 обекта от образователната инфраструктура на гр. Търговище, в т.ч.:
• Първо основно училище „Христо Ботев”
• Детска градина №7 „Снежанка”
• Детска градина №9 „Приказка”
• Детска ясла №1 „Първи юни”

На всички обекти се извърши цялостен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване на дворовете, детските и спортните площадки. Обновена е и модернизирана с ново оборудване и обзавеждане и материалната база на детските заведения.
Проект „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” е на обща стойност 9 781 298,54 лв. В това число - безвъзмездна финансова помощ (100%): 9 661 312,88 лв., собствен принос на бенефициента: 119 985,66 лв.
Продължителността на проекта е 30 месеца.

Общата стойност на изплатените средства по проекта е в размер на 7 200 377,00 лв. без ДДС, в т.ч. съфинансиране от страна на Община Търговище в размер на 108 617,00 лв. без ДДС.

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ