Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

Откриват обновената Детска ясла №1 „Първи юни“ в гр. Търговище

DMI DEVELOPMENT


11 април 2019 г.

На 15.04.2019г. (понеделник), от 11:00ч., в Детска ясла №1 „Първи юни“, гр. Търговище, ще се проведе церемония „Официално откриване“. Детското заведение е изцяло с нов облик и съвременна визия, модернизирано по Проект: BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

На церемонията ще присъстват д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище, Сашка Илиева – директор на детската ясла, представители на фирма „Радита“ООД, гр. Търговище, която е изпълнител на ремонтните дейности, екипът за управление на проекта. Поканени са представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, областният управител на Търговище, председателят на Общинския съвет, общински съветници, представители на медиите и други заинтересовани страни.

С реализацията на заложените по проекта дейности е осигурена модерна, функционална, здравословна, достъпна и енергийно ефективна материална база на Детска ясла №1 „Първи юни“. Изпълнените строителни работи в детското заведение са на стойност 889 327,28 лв. без ДДС. Обновено е вътрешното оборудване и обзавеждане на обща стойност 61 252,62 лв. без ДДС.

Проектът се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ