Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

К Е Груп ЕООД приключи успешно договор за изпълнение на проект „ОБУЧЕНИЕ И НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА МЛАДЕЖИ В „К Е ГРУП” ЕООД по процедура „Ново работно място 2015“

Кий Експертс Груп


31 януари 2019 г.

На 31.12.2018 г. К Е Груп ЕООД успешно приключи изпълнението на проект „ОБУЧЕНИЕ И НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА МЛАДЕЖИ В „К Е ГРУП” ЕООД“ по процедура BG05M9OP001-1.003 “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта беше осигуряване на заетост на 6 лица за 12 месеца субсидирана заетост, както и подобряването на адаптивността и компютърните им умения чрез включване в обучения за придобиване на ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”.

Бяха изпълнени следните дейности:
Дейност 1: Наемане на безработни и/или неактивни младежи до 29 г. вкл. за период до 12 месеца;
Дейност 2: Предоставяне на обучение на вече наетите по проекта младежи до 29 г. вкл. по: Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”;
Дейност 3: Закупуване на компютърно оборудване, свързано със създаването на 6 (шест) нови работни места;
Дейност 4: Организация и управление на проекта;
Дейност 5: Информиране и публичност.

Постигнатите резултати от изпълнението на проекта са:
- Осигурена заетост на 6 лица от целевите групи за период от 12 месеца;
- Оборудвани 6 нови работни места за наетите по проекта лица;
- Увеличен човешки ресурс и осигурена устойчива заетост в компанията след приключването на проекта.Обща стойност на проекта: 81 903.90 лв.


Начало на проекта: 10.04.2017 г.

Край на проекта: 31.12.2018 г.
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ