Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ

ЦЕРБ ЕАД


6 декември 2018 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ


СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ОСВЕТЛЕНИЕ” (КРЕЕО), в качеството си на Бенефициент по проект „Изпълнение на дейности за диверсификация на продукцията на Клъстер за развитие на енергийно ефективно осветление“, изпълняван във връзка със сключен договор за БФП №BG16RFOP002-2.009-0031-C01, по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

има удоволствието да покани всички заинтересовани страни на публично събитие с цел информиране за изпълнението на проекта.

Събитието ще се състои на 10.12.2018 г. от 10.00 часа в сградата на ЦЕРБ ЕАД - член на СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ОСВЕТЛЕНИЕ” (КРЕЕО), с адрес гр. София, ж.к. Военна Рампа, ул. „Локомотив“ №1

На събитието ще бъдат представени основната цел на проекта, която е повишаване конкурентоспособността и бизнес развитието на Клъстер за развитие на енергийно ефективно осветление чрез изпълнение на дейности за диверсификация на продукцията на клъстера, неговите специфични цели, включващи: създаване на нов продукт изпитателна лаборатория с възможност за извършване на високоволтови изпитания, с цел повишаване капацитета на КРЕЕО за извършване на електрически измервания и анализ на разпределителни електрически мрежи и осветление с цел повишаване енергийната им ефективност; осигуряване на условия за бизнес развитие и коопериране между членовете на клъстера; повишаване на научноизследователския потенциал на членовете на клъстера и на клъстера като цяло.

Наред с това ще бъдат представени изпълнените дейности по проекта, както и постигнатите резултати от тяхната реализация и от реализацията на проекта като цяло.
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ