Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

С пресконференция стартира изпълнението на проект „Усъвършенстване на модела на съдебните експертизи”

DMI DEVELOPMENT


8 ноември 2018 г.

С пресконференция, която ще се проведе на 12.11.2018 г. (понеделник) от 11:00 ч. в зала Европа на конферентен център Project Lab с адрес гр. София, бул. "Мария Луиза" 58, ет. 3, Министерство на правосъдието стартира изпълнението на дейностите по проект "Усъвършенстване на модела на съдебните експертизи", който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Партньор по изпълнението на проекта е ВСС.
Основна цел: Модернизиране и усъвършенстване на уредбата и организацията на съдебните експертизи.
Специфичните цели са следните:
1. Подобряване на работата на вещите лица и качеството на експертизите чрез въвеждане на критерии и механизми за избор и последващ подбор, промени в системата за заплащане на труда и контрол върху дейността им, доразвиване на етичните правила и др.;
2. Подобряване на контрола и наблюданието върху дейността на вещите лица чрез внедряване на единна централизирана и автоматизирана система.
Двете основни дейности, които формират обхвата на проекта:
• Дейност 1 Изграждане на автоматизирана информационна система "Единен регистър на вещите лица"
• Дейност 2 Организиране и провеждане на обучение за работа с автоматизирана информационна система "Единен регистър на вещите лица"
Целевите групи, към които е насочен проектът, обхващат служители на администрацията, магистрати и съдебни служители, органи на съдебната власт, както и вещи лица, подпомагащи съдебния процес.
Очаква се като резултат от проекта да бъде разработена и пусната в реална експлоатация "Единен регистър на вещите лица", да са изготвени два броя ръководства за администриране и за ползване на регистъра, както и да е проведено обучение на 56 потребителя и двама администратори на Системата.
В настоящия проект ще бъдат използвани и надградени предложенията за механизъм за набиране на вещи лица, критериите за контрол на извършените дейности и системата за адекватно заплащане като основни фактори за подобряване организацията на работата на вещите лица и качеството на експертизите по приключилия проект „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система”, Договор № К09-15-4/23.07.2009 г.
Внедряването на единен регистър на вещите лица ще улесни избора на магистратите при ангажирането на висококвалифицирани професионалисти, извършващи ефективни експертизи според нуждите на конкретното дело, гарантирайки спазването на конституционното право на справедлив процес.
Периодът на изпълнение на проектните дейности е до 30.06.2019 г. в рамките на бюджет от 349,999 лв.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG05SFOP001-3.001-0017-С01/17.11.2017 г., по проект: „Усъвършенстване на модела на съдебните експертизи”, финансиран от ОП „Добро управление”, чрез ЕСФ.
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ