Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

Официално бе открита обновената сграда на Целодневна детска градина №9 „Приказка“ в гр. Търговище

DMI DEVELOPMENT


9 октомври 2018 г.

На 09.10.2018 г. от 11:00 ч. се проведе церемония „Официално откриване“ на обект „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ЦДГ №9 „Приказка“, град Търговище. Обектът се реализира по Проект: BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. След извършения водосвет, кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров, директорът на детското заведение г-жа Даниела Димитрова и представител на фирмата, извършила ремонта, официално откриха обновената и модернизирана сграда. На церемонията присъства още ръководството на Община Търговище, екипът за управление на проекта, служители на общинската администрация, представители на държавни институции, представители на строителната фирма, родители, граждани.

Целодневна детска градина №9 „Приказка“, гр. Търговище вече е с подменени настилки и нови покрития на стените и таваните. Възпитаниците на детското заведение играят и се учат в помещения, с изцяло подменена дограма и ремонтирана покривна конструкция. Извършено е полагане на топлоизолация и минерална мазилка, както и отводняване на двора на градината. В рамките на проекта са направени нови детски площадки и са изцяло ремонтирани санитарните възли. Реализирано е конструктивно укрепване на сградата, изградени са рампи за инвалиди и е направена цялостна подмяна на наличното оборудване и обзавеждане.

Всички реализирани дейности осигуряват модерна, функционална, здравословна, достъпна и енергийно ефективна материалната база на обновената Целодневна детска градина №9 „Приказка”. Извършените строително-монтажните работи по проекта са на обща стойност 1 161 524.79 лв. без ДДС и на доставеното оборудване и обзавеждане, на обща стойност 78 035.66 лв. без ДДС.

Проектът се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ