Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

Официален старт на строителните дейности на ЦДГ №7 „Снежанка“

DMI DEVELOPMENT


3 август 2018 г.

На 07.08.2018 г., от 10:00 ч., в двора на ЦДГ №7 „Снежанка“ гр. Търговище ще се проведе церемония „Първа копка“ за старт на строително-монтажни дейности в обекта, който се изпълнява по Проект: BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Строително-монтажните работи, на стойност 1 209 664,70 лв. без ДДС, включват цялостен ремонт и реконструкция на Детска градина № 7 „Снежанка“. След приключването им ще се извърши цялостна подмяна на наличното оборудване и обзавеждане на стойност 169 744,73 лв. без ДДС.
На церемонията ще присъстват: д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище; Никола Станчев – ръководител на проекта; Даниела Райкова – директор на детската градина; представители на фирмата, изпълняваща строителството, строителния и авторския надзор.
В церемонията по „Първа копка“ за стартиране на строително-монтажните дейности са поканени представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Областният управител на Търговище, общински съветници и други заинтересовани страни от изпълнението на проекта.
Проектът се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Бюджетът, предвиден за изпълнение на проекта, възлиза на 9 781 298,54 лв., от които безвъзмездна финансова помощ (100%): 9 661 312,88 лв. и собствен принос на бенефициента: 119 985,66 лв.

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ