Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЛО СЕ ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ

ЦЕРБ ЕАД


9 юли 2018 г.

На 06.07.2018 г. от 10.00 часа на адрес гр. София, ж.к. Военна Рампа, ул. „Локомотив“ №1 се проведе публично събитие във връзка с представяне на напредъка по проект BG16RFOP002-2.009-0031-C01 „Изпълнение на дейности за диверсификация на продукцията на Клъстер за развитие на енергийно ефективно осветление“, изпълняван от СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ОСВЕТЛЕНИЕ” (КРЕЕО) в качеството му на бенефициент по ДБФП №BG16RFOP002-2.009-0031-C01, процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На публичното събитие бяха поканени заинтересовани страни, както и представители на УО.

В рамките на събитието, изпълнителният директор на Сдружение "Клъстер за Развитие на Енергийно Ефективно Осветление", г-н Иван Желязков представи пред заинтересованите страни основната цел на проекта, която е повишаване конкурентоспособността и бизнес развитието на Клъстера чрез изпълнение на дейности за диверсификация на продукцията му, както и неговите специфични цели, включващи: създаване на нов продукт изпитателна лаборатория с възможност за извършване на високоволтови изпитания, с цел повишаване капацитета на КРЕЕО за извършване на електрически измервания и анализ на разпределителни електрически мрежи и осветление с цел повишаване енергийната им ефективност; осигуряване на условия за бизнес развитие и коопериране между членовете на клъстера; повишаване на научноизследователския потенциал на членовете на клъстера и на клъстера като цяло.

Бяха представени и дейностите по проекта, както и на какъв етап от изпълнението си са те, като заинтересованите страни бяха информирани относно това, че на 21.05.2018 г. след проведена процедура „Избор с публична покана“ вече има избран изпълнител и сключени договори за изпълнение на ключовите в рамките на изпълнение на проекта дейности, а именно: Договор за доставка, тестване и въвеждане в експлоатация на ДМА за развитие на споделена инфраструктура в Клъстер за развитие на енергийно ефективно осветление - изпитателна лаборатория с възможност за извършване на високоволтови изпитания и Договор за закупуване на ДНА за развитие на споделена инфраструктура в Клъстер за развитие на енергийно ефективно осветление - изпитателна лаборатория с възможност за извършване на високоволтови изпитания

Одобреният бюджет на проекта възлиза на 2 140 390.00 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 1 498 305.00 лв., от които: европейско финансиране - 1 273 559.25 лв. и национално финансиране - 224 745.75 лв. Съфинансирането от страна на бенефициента възлиза на 642 085.00 лв.

Проектът е с продължителност 18 месеца и период на изпълнение: 27.11.2017 г. - 27.05.2019 г.
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ