Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

Празник на различията подготвят в община Минерални бани

PReporters


15 май 2018 г.

Втория празник на различията по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“ ще се състои от 09,30 часа на 24-ти май на Лятната естрада в община Минерални бани. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с участието на ученици от училищата в община Минерални бани
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ