Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

Приемът на документи по подмярка 7.2 през ИСУН 2020 стартира

Областен информационен център - Варна


14 март 2018 г.

Стартира приемът на документи по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – едно от най-очакваните направления на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. То е насочено към общините и чрез него те могат да намерят финансиране за изграждане и ремонт на улици, училища, детски градини и спортни площадки, съобщиха от Областния информационен център - Варна.
„Едно от основните неща, които общините трябва да имат предвид при кандидатстването сега е, че всички проекти се подават по електронен път, чрез системата ИСУН 2020. Екипът на Областния информационен център – Варна винаги е на разположение с консултации по темата, които са безплатни“, коментира Виктория Николова, управител на ОИЦ – Варна.
На финансиране по 7.2 с номер на процедура -001 подлежат строителство и реконструкция на улици, както и рехабилитацията им. Също така чрез нея могат да се осигурят средства за ремонт на тротоари, както и на съоръженията и принадлежностите към тях. Покриват се и разходи за строително-монтажни работи, разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост.
Стойността на проектите, с които общините кандидатстват, не може да надхвърля левовата равностойност на 600 000 евро за една община. Минимален размер обаче не е фиксиран.

По подмярка 7.2 с процедура -002 и -004 може да се кандидатства също така и за ремонт, оборудване и обзавеждане на училища и детски градини. Тук максималната стойност на проектите, с които общините кандидатстват, е малко по-ниска – 500 000 евро.

По 7.2 с процедура – 005 се финансира и оборудването и обзавеждането на физкултурни салони. Тук максималният размер на общите разходи за еднo проектно предложение не може да е повече от левовата равностойност на 250 000 евро за един кандидат община. В настоящите условия за кандидатстване не е предвиден минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект.
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ