Място за безплатни прессъобщения
» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

ХТМУ ще подпомогне с половин милион лева развитието на капацитета на докторанти и млади учени

DMI DEVELOPMENT


6 юли 2017 г.

Развитието на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки ще бъда подкрепено благодарение на проект на Химикотехнологичния и металургичен университет. Това беше обявено на пресконференция, която се проведе на 6 юли, 2017 г. На нея присъстваха ректора на ХТМУ – проф. Митко Георгиев, зам. ректорът на ЛТУ – доц. Нено Тричков, проф. Ненчо Ненов от ТУ, екипът за управление на проекта, докторанти, млади учени и други заинтересовани лица.
Стана ясно, че младите учени ще повишат квалификацията си с обучения в областта на инвестиционното проектиране, трансфера на технологии, математическото моделиране и академичната комуникация. Те ще имат възможност да разширят професионалните си контакти и да участват в обмен на знания и добри практики в областта на инженерните науки чрез привличане на водещи изследователи и специалисти от индустрията от страната и чужбина, подпомагане участието в партньорски мрежи за научни изследвания, в кръгли маси и семинари.
Общата стойност на предвидените дейности е 583 122,89, като Химикотехнологичния и металургичен университет е бенефициент по проекта „Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки“. Проект BG05M2ОP001-2.009-0015 е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Студентите, докторантите и младите учени ще могат да участват в научноизследователски проекти, семинари и системи за мобилност. Сред другите възможности, които предлага реализирането на проекта, са участие в научни форуми, публикуване в престижни научни списания, участие в кръгли маси, семинари и медийно представяне. Младите изследователи ще получат подкрепа за участие в международни научни форуми и за научни публикации в международно признати списания.
Проектът е с практическа насоченост и ще даде възможност за контакт на участниците с представителите на индустрията в България. С цел достигане до по-широка аудитория, ще бъде изготвен видеоклип с представяне на изследователи и интревюта с представители от индустрията, разпространен чрез социалните мрежи.
Особено интересно за участниците ще бъде участието им в тематични семинари „Синергия между чисти технологии, нови материали и екологично равновесие в индустрията“, както и в кръгли маси, посветени на перспективите и проблемите пред екологично-реализирани химически и металургични технологии и устойчиво развитие в химическата и металургичната индустрия. По този начин ще бъде популяризирана научната дейност и научните изследвания на ХТМУ.
В проекта ще могат да се включат и преподаватели, които участват в обучението на докторанти и студенти в областта на инженерните науки. Те ще могат не само да повишат професионалната си квалификация, но и ще имат достъп до научни бази данни и софтуер, монографии, статии, специализирана литература по тематиките за работа с докторантите. Ще получат финансова подкрепа на публикации, съвместни с докторантите от целевата група, както и финансова подкрепа за участие в семинари и в кръгли маси с участие на представители на индустрията и Камарата на инженерите.
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ